กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

2

                     นายภาณุมาศ หอมลา

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา )  

002                                    นางสุมน  คณานิตย์
3                         นางสุทธิษา  หมอจีน
4                          นายสหชัย  ศิลาอ่อน
005                              นางสาวรินทร์ดา  คำหา

มัธ