กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย

004

                   นางสาวประภัสสร สุพร

    (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)  

009

                   นางสาวภาวินี แอสมรัง

            (หัวหน้าคณะราชาวดี ) 

001

          นางสาวปิยมาศ ศรีสกุล

002            นางสาวรักษ์ศิริ  ดำริห์
005           นางสาวไพลิน  ทองมา
006        นางสาวศศิวิมล ทรัพย์สังข์
008             นางสาวพนิดา  นิรมาณ
0010         นางสาวชนิสรา รัตนรังสี
009          นางสาวปราชญ์ชนา  จันทร์เทศ
00010            นางสาวนพวรรณ    ใสวรรณ์
00011            นางสาววิชฌญาดา  เทียนขาว