ผู้บริหารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 S 111509506

                     ดร. กัญญาพัชญ์  กานต์ภูวนันต์

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 5

                               

                     จ่าสิบเอก ฐปนัท  ใยสำลี

         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

                 

 003

                                

             นายบุญฉลอง ศรีเสาวลักษณ์

     (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)

 004

                  

             นางอรทัย  พรโกศลสิริเลิศ

       (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ)

 005

                       นายไพรัช สงวนไพรดอน

          (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป)

 10

                              นางอุบล เจริญศรีวงษ์

(หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ มัธยมศึกษาตอนต้น)

 007

                              

                    นายนิธิ ศรีสดใสสกุล

(หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ มัธยมศึกษาตอนปลาย)

 008

                  

                       นางวนิดา คตจำปา

   (หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น)

 9

                        นางหทัยทัต บุพพะเนติ

(หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย)

 4

                   นายประเสริฐ    นิยมทรัพย์          

    (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ มัธยมศึกษาตอนต้น)

 0011

                      

                  นางสาวสายฝน อุ่นเพชร

  (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ มัธยมศึกษาตอนปลาย)

 0012

                   

                         นางระวิวรรณ จงเลิศฐิติ

      (หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น)

 0013

                     

                   นางสาวสุรวยพร พราววิโรนจน์

    (หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย)