ผู้บริหารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 S 111509506

                     ดร. กัญญาพัชญ์  กานต์ภูวนันต์

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 005

                       นายไพรัช สงวนไพรดอน

          (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)

นางสุกัญญา บูรณเกียรติศักดิ์ 

          (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ)

 

นางสาวมาลิสา เลิศพฤกษ์พนา 

 (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป)

 007

                              

                    นายนิธิ ศรีสดใสสกุล

(หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ มัธยมศึกษาตอนปลาย)

 008

                  

                       นางวนิดา คตจำปา

   (หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น)

 9

                        นางหทัยทัต บุพพะเนติ

(หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย)

 0011

                      

                  นางสาวสายฝน อุ่นเพชร

  (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ มัธยมศึกษาตอนปลาย)

 0012

                   

                         นางระวิวรรณ จงเลิศฐิติ

      (หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น)