ปรัชญา     พลํ สงฺฆสฺส สามคฺคี    ความพร้อมเพรียงเป็นกำลังของหมู่คณะ

วิสัยทัศน์    เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล ด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในทุกด้านสู่ศตวรรษที่ 21 โดยครูมืออาชีพ  


พันธกิจ
 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล

2.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ด้วยกิจกรรมการพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

3.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพทั้งระบบ สู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

4.  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกรอบการดำเนินงานตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนา

5.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้มีศักยภาพในการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน

6.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำสื่อ เทคโนโลยี และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ให้สามารถพัฒนานักเรียนด้วยกระบวนการสร้างการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล

7.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมไทย 12 ประการด้วยกระบวนการตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โดยการมุ่งเน้นความเป็นไทย ดนตรีไทย และวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

8.  ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สวยงาม น่ามอง ปลอดภัย และสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2.ซื่อสัตย์สุจริต
3.มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8.มีจิตสาธารณะ

คำขวัญ  เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

อักษรชื่อย่อ  ส.ว.๒
เครื่องหมายประจำโรงเรียน  ดอกพิกุลล้อมรัศมีสีแดง 21 แฉก เหนืออักษรย่อ ส.ว.๒

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  ดอกพิกุล         

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกพิกุล

อัตลักษณ์     ลูกสตรีวิทยา ๒ เป็นเด็กดี
เอกลักษณ์   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สีประจำโรงเรียน  ขาว-แดง