ประวัติความเป็นมา  

 

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  

                     โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  เป็นนามพระราชทานอยู่ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙  ซอยสุคนธสวัสดิ์ ๓  ถนนสุคนธสวัสดิ์  
แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ ฯ  เป็นโรงเรียนมัธยมประเภทสหศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒


          เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๖  นางสาวสุ่น พานิชเฮง  มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๑๙ ตารางวา  เพื่อสร้างเป็นโรงเรียน
คุณหญิงบุญเจือ  ไชยภัฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ในขณะนั้นได้รับเรื่องจากกรมสามัญศึกษามาดำเนินการก่อตั้งเป็นโรงเรียน  แห่งใหม่


          ในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้คุณหญิงบุญเจือ  ไชยภัฎ  นางสาวสุ่น  พานิชเฮง  
ดร.ก่อ สวัสดิพานิช (อธิบดีกรมสามัญศึกษา) กรรมการสตรีวิทยา สมาคมและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อสนองพระราชดำริ
เรื่องการก่อตั้งโรงเรียนและมีพระเมตตาพระราชทานนามโรงเรียนว่า “สตรีวิทยา ๒”  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นชาวสตรีวิทยา ๒ จึงถือว่าวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
เป็นวันที่สถาปนาโรงเรียนนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

          ต่อมานางหลง ไว้สาลี น้องสาวของนางสาวสุ่น  พานิชเฮง ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมจำนวน ๒๔ ไร่ ๗๗ ตารางวา เมื่อวันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๑๘ คุณหญิงบุญเจือ  ไชยภัฏ  ได้นำนางหลง  ไว้สาลี  เข้าเฝ้าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีน้อมเกล้า ฯ ถวายที่ดินดังกล่าว  เพื่อขยายโรงเรียนให้กว้างขึ้นต่อมาคุณหญิงบุญเจือ  ไชยภัฏ   ได้ติดต่อขอเช่าที่ดินของมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์เพิ่มเติมอีก ๓๖ ไร่ รวมเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จำนวน ๘๐ ไร่ ๔๕ ตารางวา ซึ่งขณะนั้นที่ดินเป็นทุ่งนา  ทุรกันดาร ยังไม่มีไฟ้ฟ้าใช้ นางสมหมาย  เอมสมบัติ ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกเป็นผู้ติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวงจนสามารถนำไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนได้สำเร็จ
ก่อนเปิดภาคเรียน                       

          โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๗  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์  ซึ่งติดกับที่ตั้งโรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาชั่วคราว  นางสมหมาย  เอมสมบัติ  เป็นผู้บริหารคนแรก  มีนักเรียน ๒๗๗  คน  ครู  ๑๓  คน แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (มศ.๑) จำนวน ๕  ห้อง  มัธยมศึกษาปีที่ ๔  (มศ.๔)  จำนวน  ๒ ห้อง  สภาพของโรงเรียนในปี  พ.ศ. ๒๕๑๗  การคมนาคมสู่โรงเรียนยากลำบากถนนเป็นดิน  ถ้ามีฝนตกรถจะไม่สามารถเข้าถึงโรงเรียนได้  ทั้งครู และนักเรียนต้องถอดรองเท้าเดินทางเข้าโรงเรียน จากสภาพดังกล่าว ทำให้การก่อสร้างโรงเรียนประสบความยากลำบากนานัปการแต่ก็สามารถสร้างอาคารกลุ่มแรก จำนวน  ๔  หลัง  ได้สำเร็จลงในระยะเวลาเพียง ๑  ปี  อาคารกลุ่มแรกตั้งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนชื่อ 
“อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์”

          สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิด  “อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์”   เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และยังทรงพระเมตตาต่อชาวสตรีวิทยา ๒ ทรงปลูกต้นพิกุลที่เกาะหน้าอาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์  ชาวสตรีวิทยา ๒  จึงน้อมนำดอกพิกุลไม้มหามงคลนี้เป็น  ดอกไม้ประจำโรงเรียน การก่อสร้างโรงเรียนในกลุ่มที่ ๒ จำนวน ๔  หลัง  แล้วเสร็จพ.ศ.๒๕๒๑ โรงเรียนได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมงกุฎราชกุมาร  
เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนกลุ่มที่ ๒  นามว่า “อาคารวชิรา” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวสตรีวิทยา ๒ เป็นล้นพ้น

           ในปีพ.ศ. ๒๕๒๔  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขยายเต็มรูปแบบคือ รับนักเรียน ๖ ระดับ ๑๒ ห้องเรียน รวมเป็น ๗๒ ห้องเรียน  จึงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพมหานครทำให้มีงบประมาณแผ่นดิน และงบบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามาสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างอีกมากมาย ได้แก่  อาคารนวราชชนนี  อาคารหอสมุดนพ  บุณยุปการ   อาคารไขศรี   ปราโมช  อาคารคุณหญิงบุญเจือ  ไชยภัฏ  อาคารพลศึกษา  อาคาร ๗  ชั้น  ๒ หลัง  อาคารฝึกงาน  อาคารเฉลิมกระเกียรติ  ๖ รอบพระชนมพรรษา   อาคารโอษธีศ   สนามเทนนิส   “จึงพานิช“  นอกจากนี้ยังได้งบประมาณสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ให้นักเรียนว่ายน้ำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี
และเป็นสถานที่แข่งขันว่ายน้ำนักเรียนระดับประเทศพิกุลแชมเปี้ยนชิพเป็นประจำทุกปี  ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๑ จนปัจจุบัน

          ด้วยคุณภาพความรู้ และคุณธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงเป็นโรงเรียนผู้ปกครองปรารถนาจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๓๖  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มีชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายรวม  ๘๐  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๓,๖๑๐  คน  แต่ก็ยังมีผู้ประสงค์จะเข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์- สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนมีถึง  ๘๔  ไร่เศษ  กรมสามัญศึกษาต้องการใช้ปัจจัยทั้งหมดให้คุ้มค่าโดยจะให้มีการเปิดสอนระดับละ ๒๐ ห้องเรียนรวมเป็น ๑๒๐ ห้องเรียน  
จึงให้แยกโรงเรียนสตรีวิทยา ๒  เป็น ๒ โรงเรียน โรงเรียนที่ตั้งเพิ่มขึ้นใช้ชื่อ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มัธยมศึกษาตอนต้น เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และส่งนักเรียนเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

           ปีพ.ศ.๒๕๔๔  กรมสามัญศึกษาพิจารณาเห็นว่า โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  มัธยมศึกษาตอนต้น ได้ดำเนินการสำเร็จเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่สมบูรณ์แบบ  พร้อมด้วยครูอาจารย์  อาคารสถานที่  และคุณภาพของผู้เรียนประสบผลสัมฤทธิ์  ในระดับสูงแสดงถึงการวางระบบงานที่มีประสิทธิภาพ  จึงให้รวมโรงเรียนสตรีวิทยา ๒  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อให้การส่งต่อผู้เรียน และการพัฒนาด้านต่างๆเป็นไปอย่างสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สุด มีคุณภาพระดับแนวหน้าของประเทศไทยสืบไป  จึงประกาศรวมโรงเรียน  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔

                         

                                ผู้บริหารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒   มัธยมศึกษาตอนต้น
                                      (ปีการศึกษา ๒๕๓๗ – ๒๕๔๔)

 

                ๑. นางสาวสมภาพ    คมสัน                                   พ.ศ. ๒๕๓๗

                             ๒. นายอุดร    บุญถาวร                                        พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๑

                             ๓. นายสุรินทร์    ต่อเนื่อง                                      พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒

                             ๔. นายณรงค์    ตามรักษา                                     พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕

 

           เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี  วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนสตรีวิทยา ๒  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสตรีวิทยา ๒  สมาคมผู้ปกครอง  และครูสตรีวิทยา ๒ และคณะกรรมการสถานศึกษาจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี  โดยประดิษฐานบริเวณเกาะกาญจนาภิเษกด้านหน้าอาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์  อันเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร “สมเด็จพระศรีนครินทร์”  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๘  เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ  และเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ให้การศึกษา  แก่เยาวชนสืบไปโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสร้างโดยกราบทูลเชิญสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จเป็นประธานประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

           ปีพ.ศ. ๒๕๔๖   ครบวาระ ๓๐ ปี  แห่งการก่อตั้งโรงเรียนสตรีวิทยา ๒  ในพระราชูปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคมผู้ปกครองและครู  สมาคมศิษย์เก่าสตรีวิทยา ๒  เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เงินสมทบก่อสร้างอาคารเรียน  ๔  ชั้น เป็นอาคารเชื่อมระหว่างอาคาร  ๑๒  และอาคารกาญจนาภิเษก ทำให้มีห้องเรียนเพิ่มขึ้นจำนวน  ๙  ห้องเรียน จึงไม่ต้องใช้อาคารชั่วคราวเป็นอาคารเรียนอีกต่อไป  เมื่อก่อสร้างเสร็จโรงเรียนได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นประธานทรงเปิดอาคารเรียนนามว่า “ อาคาร ๓๐ ปี สตรีวิทยา ๒ เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ”  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ยังความปราบปลื้มปิติสู่ชาวสตรีวิทยา ๒

                                               

              นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  
     ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มีผู้บริหาร  ดังนี้

                                                                                      

 ๑. นางสมหมาย            เอมสมบัติ         พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๙ 
 ๒. นางศิริลักษณ์           นันทพิศาล  พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๓
 ๓. นางสาวสมภาพ         คมสัน   พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๗
 ๔. นายลือชา                สร้อยพาน    พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๓๕๔๐ 
 ๕. นายณรงค์                ตามรักษา      พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕
 ๖. นายเชิดชัย               พลานิวัติ       พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๑
 ๗. นายเกษม                สดงาม         พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕
 ๘. นายพัชรพงศ์            ตรีเทพา            พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
 ๙. นายธีรัช                  ไชยยศ       พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
 ๑๐.นางกัญญาพัชญ์        กานต์ภูวนันต์              ปัจจุบัน