โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เลขที่ 29  ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3   ถนนสุคนธสวัสดิ์   แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว   กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-570-9340,02-570-9939,02-570-9941,02-907-7910,02-907-8473 
ต่อเบอร์ภายใน

กลุ่มบริหารงาน     มัธยมศึกษาตอนต้น     มัธยมศึกษาตอนปลาย   
กลุ่มบริหารวิชาการ 232 138
กลุ่มบริหารงบประมาณ 243 142
กลุ่มบริหารงานบุคคล 212 112,114
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 281 184

 

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (มัธยมศึกษาตอนต้น) 

         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คลิกแผนที่ดาวเทียม