กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย

1

           นางสาวสายฝน อุ่นเพชร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2          นางระวิวรรณ พัวศรีไพบูลย์
3          นายประทีป บำรุงสิริขันธ์
4            นายนิพนธ์ เผือกเพี้ยน
5            นายศักดิ์สิทธิ์ วารีสระ
6          นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว
7         นางสาวจิตฏาภา อินทจักร์
8          นางวัชราภรณ์ จาวรรณ์
9           นายนิธิ ศรีสดใสสกุล
10           นางจีระพรรณ คีลาวงษ์
11          นายกฤษณะ หนูแสง
12          นางสาวภัทราพร  รักพร้า
13        นางสาวยวนณภา พุ่มจันทร์