โครงการประกวดจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียด