ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัว และตารางสอบแก้ตัว

ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561

รายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัว       

นักเรียน มผ. อ่านคิดฯ

หมายเหตุ
1. นักเรียนที่สอบแก้ตัวทุกคนต้องแต่งชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

2. นักเรียนที่มีผลการเรียน มผ รายวิชาอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ตกค้าง) ติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนที่ห้องทะเบียนวัดผล (อาคาร 10 ชั้น 2)