เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง การชำระเงินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

        ตามที่โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ออกใบแจ้งการชำระเงิน โดยนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยนั้น ขอความกรุณาผู้ปกครองแจ้งรายละเอียดกับธนาคาร ดังนี้

  1. COM CODE : 80286 (โรงเรียนสตรีวิทยา 2-เงินบำรุงการศึกษา)
  2. Ref 1 : รหัสบัตรประชาชน 13 หลักของนักเรียน
  3. Ref 2 : ไม่ต้องคีย์

กลุ่มบริหารงบประมาณ ม.ต้น

ธนาคารกรุงไทยสาขาโชคชัย 4 ซอย 22 โทร 02-5302571