โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ขอแสดงความยินดี

นางหทัยทัต บุพพะเนติ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของสมาคมฯ/ ชมรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

นายสมนึก ปราการเจริญ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ได้รับรางวัล ประธาน / กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ในการประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

“คุณธรรมนำความรู้ ผู้ปกครองเสริมสร้าง สู่เส้นทางชีวิตที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

โดยมีท่าน ผอ. ดร. ธีรัช ไชยยศ คุณครูหทัยทัต บุพพะเนติ และนายสมนึก ปราการเจริญ เป็นตัวแทนจากโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในการเข้าร่วมงานดังกล่าว

 

53251499 308803309823411 7830101374929993728 n  

       

53110863 622752638171545 4783215437292765184 n 53405278 582247765595076 1709948178435932160 n