รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนพิเศษ)

1.ข้อปฎิบัติในการสอบ <--------
2.---------->ตารางสอบ