วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ดร. ธีรัช ไชยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย นางอรทัย พรโกศลสิริเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

และครูภภัสสร ชิตวิเศษ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สมรรถนะ Digital และการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ระบบโควตา สอบตรง และระบบ TCAS ซึ่งพิธีลงนามได้จัดขึ้น ณ หอประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48

พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

11

 

12

13

14

15