โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู วัชรารัตน์  บุตรหึงส์  ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

และ คุณครู สุฤทัย  พึ่งโพธิ์ ได้รับรางวัลครูสดุดี  เนื่องในวันครู ประจำปี 2562

 

 

                                           

                                           

คุณครู สุฤทัย  พึ่งโพธิ์ ได้รับรางวัลครูสดุดี

 S 34209937

 

คุณครู วัชรารัตน์  บุตรหึงส์  ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

 

S 34226192

 

 

S 34209922

S 34209917