ตารางสอนมัธยมศึกษาตอนต้น 2/2561

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ       คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (EP)  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)         คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ตางรางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ตางรางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ตางรางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่