ประกาศผลการปรับซ่อมคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561

มัธยมศึกษาปี 4   

มัธยมศึกษาปี 5   

มัธยมศึกษาปี 6