ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัว  ม.4 (link)
                                         ม.5 (
link)
                                         ม.6 (
link)  

           นักเรียน มผ. อ่านคิดฯ      ม.4 (link)
                                             ม.5 (
link)
                                             ม.6 (
link)

                                             ตกค้าง (link)

หมายเหตุ

    -   นักเรียนที่มีผลการเรียน มผ  รายวิชาอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ตกค้าง) ติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนที่ห้องทะเบียนวัดผล