ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัว และตารางสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561

รายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัว       

ตารางสอบซ่อมเสริม             

นักเรียน มผ. อ่านคิดฯ

หมายเหตุ
1. นักเรียนที่สอบแก้ตัวทุกคน ต้องพบครูที่ปรึกษาวันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 – 8.30 น. ก่อน จึงสอบแก้ตัวตามตารางได้
2. นักเรียนที่มีผลการเรียน มผ รายวิชาอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ตกค้าง) ติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนที่ห้องทะเบียนวัดผล