เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10

 

2

21 3

5 6 7

10 15

16

 

17 18
19 20  

14 13

8 9 11

12 21

22

23