การแข่งขันกีฬาประเพณีครู ๔ ส.ว.๒ ครั้งที่๒ 

                                       โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                                  ณ ศูนย์กีฬาเชิดชัย พลานิวัติ      วันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 10

01 2

3 4 5

6 7 8

 

9 11 12

13 17 18

19  
20

22 23 24

25 26

27 28

29 30 31

32 33 34

35 36 37

38 40

39