แสดงควายินดีกับนักเรียนที่แข่งขันกับกีฬาว่ายน้ำรายการต่างๆ

28

2 1
3 4 5
6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25 26

  29