พิธีลงนามMOUร่วมกันระหว่าง ร.ร.สตรีวิทยา ๒และสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสตรีวิทยา ๒เป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้

 1

2 3

4

5 6 7

8 9

10 11 12

13

17

16

15