พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนา
วันที่ 1 กรกฎาคม "เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ"

 1

 2

3  4  5
6  8  9 
10  11

12

13  14  15 
16  17  18 

 19

 

20 
 21  22 23 
24  25 26 

27