โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม “รักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ” วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ลานอาคารวชิรา เพื่อรำลึกถึงกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม  อีกทั้งต้องการให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยโดยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์   กิจกรรมดังกล่าวนำโดย ดร. ธีระ ไชยยศ เป็นประธานในการเปิดงาน ได้ทำการสักการะสุนทรภู่ นักเรียนได้กล่าวสดุดีและอ่านทำนองเสนาะ “รักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่” หลังจากนั้นได้จัดการแข่งขัน “เพชรในเพลง” และได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น การคัดลายมือ  การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ การแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ และการอ่านทำนองเสนาะ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้รับความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจากนักเรียนทุกคนเป็นอย่างมาก

  S 29073417 S 29073416  
  S 29073415 S 29073414  
       
  S 29073413