ผู้ชนะเลิศโครงการ Tenkawa Photo Contest 2018  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  ทีม SEE YOU IN JAPAN JUBJUB ตัวแทนประเทศไทยๆปเข้าร่วมเทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ "the Intermational High School Students' Photo Festival Exchange" เมืองฮิงะชิคะวะ  เมืองแห่งการถ่ายภาพ จังหวัดฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุ่น

S 7626778 S 7626773 S 7626779
S 7626774 S 7626775 S 7626776