รายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา 2560 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1.ชั้นตรี
2.ชั้นโท
3.ชั้นเอก

ในวันอังคารที 5 มิถุนายน 2561 ให้นักเรียนทีมีรายชือสอบผ่านธรรมศึกษามารายงานตัวเพือเข้ารับใบประกาศเวลา 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ ชั้น 1