ผลคะแนนการสอบและรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (นักเรียนทั่วไป)
1.ผลคะแนนการสอบ
2.รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก (นักเรียนทั่วไป)
3.รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก (เงื่อนไขพิเศษ)


 ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สว๒.เดิม) รายละเอียด
2.นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (SP) รายละเอียด    แนะนำโครงการ 
3.นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เข้มข้น (ISM) รายละเอียด
4.นักเรียนทั่วไป รายละเอียด 
5.นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รายละเอียด
6.นักเรียนความสามารถพิเศษ รายละเอียด 

กำหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภท รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
1.นักเรียนชั้นม.3 (สว.๒ เดิม) - - - 5 เม.ย.61 8 เม.ย.61
2.ห้องเรียนพิเศษ SP และ ISM 24 - 28 ก.พ.61 11 มี.ค.61 16 มี.ค.61 16 มี.ค.61 19 มี.ค.61
3.นักเรียนทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ 25 - 28 มี.ค.61 1 เม.ย.61 5 เม.ย.61 5 เม.ย.61 8 เม.ย.61
4.นักเรียนความสามารถพิเศษ 25 - 26 มี.ค.61 27 มี.ค.61 28 มี.ค.61 28 มี.ค.61 8 เม.ย.61

หมายเหตุ 1.นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SP และ ISM ประชุมผู้ปกครองและรับเอกสารมอบตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2561
                 2. นักเรียน สว.๒ เดิม , นักเรียนทั่วไป , เงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนความสามารถพิเศษ ประชุมผู้ปกครองและรับเอกสารมอบตัว
                     ในวันที่ 5 เมษายน 2561