ผลคะแนนสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

  • ประกาศผลคะแนน รายละเอียด...
  • ผลคะแนนสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด...

  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายละเอียด...
  • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด...
  • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด...

  • ประกาศรายชื่อประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รายละเอียด...
  • รายชื่อประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด...

 

        [ขั้นตอนการกรอกประวัติเพื่อมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด...]


                   

                         กำหนดการ

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

08.00 – 09.00 น.      - ลงทะเบียนและรับเอกสาร

09.00 – 11.30 น.      - พิธีเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1

                                      โดย ดร.ธีรัช ไชยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

                                -  ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒

                                -  การประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

11.30 น.                   - ปิดการประชุม

หมายเหตุ        เตรียมเงินคนละ 450 บาท (กรุณาเตรียมให้พอดีตามจำนวนเพื่อความรวดเร็ว)

                        มีบริการจำหน่ายชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ณ ร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน ใต้อาคาร 13