ประกาศผลการปรับซ่อมคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 2/2560  ดูรายชื่อ