ประกาศสถานที่สอบปลายภาค 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6