งานแนะแนว มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

ในวัน ศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 12.00 –15.30 น. ภายในงานมีบูทนิทรรศการด้านการศึกษาต่อ จากสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ และเอกชน

โดยมี ดร.ธีรัช ไชยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เป็นประธานเปิดงาน

 

01

 

1 2

 

3 3 5

 

6 7 9

 

10

12

 

13 14 16
17 19 21
20
23 24 25