ประกาศสถานที่สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด