กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะรับสมัครกลุ่มเด็ก  และเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธฺิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทสไทย  จำนวน ๓๘ คน กำหนดเปิดรับสมัครลงทะเบียน  ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม