ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ภาคเรียนที่ 1/2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Link)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Link)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Link)

ตกค้าง (Link)