นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ผ่านคุณลักษณอันพึงประสงค์ภาคเรียนที่ผ่านมา  ดูรายชื่อ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ผ่านคุณลักษณอันพึงประสงค์ภาคเรียนที่ผ่านมา  ดูรายชื่อ

ประกาศผลการปรับซ่อมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ครั้งที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   ดุูรายชื่อ