ประกาศสถานที่สอบปลายภาค 1/2560 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6