ตารางการสอบปลายภาคเรียนที่1/2560ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตารางสอบ