แบบวัดทัศนคติต่อการเรียน

แบบวดทศนคตตอการเรยน

https://docs.google.com/forms/d/1HVw3Lm__fqRms7nQpC-3YN6BY0XeHn2MtQbg6PhL8yY/edit?usp=sharing

แบบประเมินผลการอบรมติดปีกการเรียน

แบบประเมนผล

https://docs.google.com/forms/d/1pkcywBSFVAa9pgb3u9hFsH2cuDqQrALMQJUXOXjyL7Y/edit?usp=sharing

แบบสำรวจพฤติกรรมการเรียนก่อน-หลังการอบรม

แบบสำรวจพฤตกรรมการเรยน

https://docs.google.com/forms/d/1OXuf1bve1Al5hojvkvEUtu5iBIsDgrF_5gGswtMvslc/edit?usp=sharing