โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยเพื่อนำไปใช้ในการวางแปนการตัดสินใจกำหนดนโยบาย  และแนวทางการจัดสวัสดิการช่วยเหลือของรัฐบาลตามลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  รายละเอียด