ประกาศสถานที่สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6