รับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ อ่านละเอียด