การจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin ๒ เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง  รายละเอียด