ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>>>>ตารางสอน

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >>>>>ตารางสอน

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >>>>>ตารางสอน