โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ รับสมัคร SW2 Pre - Entrance M.1, 2017 เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560