โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก  คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน  -๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙  “เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว”  ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  www.admission.rpca.ac.th