ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัว และตารางสอบแก้ตัว

ครั้งที่ 1   ภาคเรียนที่ 2/2560

รายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัว  ม.4 (link)
                                         ม.5 (
link)
                                         ม.6 (
link)  

          ตารางสอบซ่อมเสริม         ม.4 (link)
                                             ม.5 (
link)
                                             ม.6 (
link)

           นักเรียน มผ. อ่านคิดฯ      ม.4 (link)
                                             ม.5 (link)

                                             ม.6 (
link)

                                             ตกค้าง (link)

หมายเหตุ

1. นักเรียนที่สอบแก้ตัวทุกคน ต้องพบครูที่ปรึกษาวันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 – 8.30 น. ก่อน จึงสอบแก้ตัวตามตารางได้

2. นักเรียนที่มีผลการเรียน มผ  รายวิชาอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ตกค้าง) ติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนที่ห้องทะเบียนวัดผล