กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น

1

                     นายอภินันท์ หมวดชนะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

8               นางสาวปุญญิศา  น้อมถวาย
4                  นายประเสริฐ  นิยมทรัพย์
5                 นายฤทธิรณ   สิงห์เรืองฤทธิ์
6           นางสาวพิรพรรณ วงศ์พรเพ็ญภาพ
7                      นายปิยะ  เนียมรักษา
9                  นายราชันย์   โฉมไธสง
10               นางสาววิชญนาถ  เรืองนาค