กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น

1

                     นายอภินันท์ หมวดชนะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

2                         นางสุมน คณานิตย์
3                     นางสาวเดือน เจริญยศ
4                   นายประเสริฐ นิยมทรัพย์
5                  นายฤทธิรณ  สิงห์เรืองฤทธิ์
6           นางสาวพิรพรรณ วงศ์พรเพ็ญภาพ
7                      นายปิยะ เนียมรักษา
8                 นางสาวปุญญิศา น้อมถวาย
9                  นายราชันย์  โฉมไธสง
10               นางสาววิชญนาถ  เรืองนาค