กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมัธยมศึกษาตอนปลาย

1

                  นางอัญชนา เศวตะพุกกะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2            นางลักขณานันต์ คุปตบุตร
3                 นางกาญจนา คำพวง
4             นางสาวรุ่งนภา เจริญสุข
5               นางสาวพรธิดี ดำกลิ่น
6              นางสาวปานฤทัย เนื่องศรี
7

                     นายวรุธ อินผูก

 

                     

8                 นายนิเวศน์ บัวทองใส
9               นางสาวริญชยา สุดาเดช
10                นางสาวสุธิดา คุณสันเทียะ
11             นางปรียาภรณ์ ตระการจันทร์
12           นางสาวสุรวยพร พราววิโรนจน์
13              นางสาวชนิดา ประมูลผล
14            นางสาวากิ่งดาว มะเริงสิทธิ์
15           นางสาวกัญธนัช  ชุมภูชนะภัย
16          นางสาวนิจจารีย์  โหตระการศรี
17          นางสาวปิยะชญา ศรีหรังไพโรจน์
18                นางสาวสรญา มุทะธากุล
19           นางสาวจิราภรณ์ เหลืองสินศิริ