กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

                     นางปรียาภรณ์ ตระการจันทร์

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 

16

                 นางสาวนิจจารีย์  โหตระการศรี

                (หัวหน้าคณะจามจุรี )

1

                  นางอัญชนา เศวตะพุกกะ

2              นางลักขณานันต์ คุปตบุตร
4             นางสาวรุ่งนภา เจริญสุข
5               นางสาวพรธิดี ดำกลิ่น
6              นางสาวปานฤทัย เนื่องศรี
8                 นายนิเวศน์ บัวทองใส
9               นางสาวริญชยา สุดาเดช
10                นางสาวสุธิดา คุณสันเทียะ
13              นางสาวชนิดา ประมูลผล
14            นางสาวากิ่งดาว มะเริงสิทธิ์
15           นางสาวกัญธนัช  ชุมภูชนะภัย
17          นางสาวปิยะชญา ศรีหรังไพโรจน์
19           นางสาวจิราภรณ์ เหลืองสินศิริ
   
 018

              นางสาววรรณวีร์  กิจชิต

019                      นางสาวนงลักษณ์  ใจคำ
020                         นางสาวพรรวินท์  นทีนาม
021                         นางสาวธีรดา ธนะพานิช