01

นางสาวสุรางค์   พุ่มเจริญวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  

  

01

นางสาวสุรางค์   พุ่มเจริญวัฒนา

 หัวหน้าวิชาธุรกิจ

นางบุษกร   ทิพยานนท์

หัวหน้าวิชาคหกรรม

นางเจตนา   ลี้สุวรรณ

หัวหน้าวิชาคอมพิวเตอร์

นายสุพจน์   อานุภาเวนะวัฒน์

หัวหน้าวิชาอุตสาหกรรม

นางกรองจิต   อรรถกมล

หัวหน้าวิชาเกษตร

 

นางอุราภรณ์   ช้างเจริญ

 08

นายสมพร   บุญอิ่ม

 06

นายพินิจ   แก้วสกุณี

 

 นางอภิวรรณ์  ทรงศิริกุล

 11

นายเอนก   จันทร์ไทย

 16

นายสุรสิทธิ์   ชายกวด

นายปวรุตม์   ระเบียบ

 

 

12

นางนลินาสน์   เข็มณรงค์

14

นางสาวสุกัญญา   หาเรือนธรรม

19

นายฐิฏิภัทร์   เดชพิพัฒน์วรกุล