ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงานมัธยมศึกษาตอนปลาย

  00

             นางสาวสุนิสา แก้วพินิจ

      (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

  03

         นางสาวชลฏาภรณ์ สมปาน

     (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)

  05

            นางสาวเจนจิรา จำปาบุญ

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป ดนตรี นาฏศิลป์)

  010

             นางสาวเจนจิรา โล่ลา

 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

  34

         นายศุภชัย อนันตธนารักษ์

          (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

  35

          นายธัญพิสิษฐ์ เจริญไทย

          (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

  12

              นางวรารัตน์ อ่ำแตง

          (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

  07

          นายมาโนชญ์ วัฒนธรรมสกุล

           (ช่างเทคนิค คอมพิวเตอร์)

  13

           นางอภิวรรณ์ ทรงศิริกุล

               (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

  14

         นางสาววัชราธรณ์ เพิ่มพูล

               (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

   15

               นางสาวกิรณา ขมิ้นเครือ

       (กลุ่มบริหารงบประมาณ/ธุรการ)

   16

               นางสาวยุพยง รุ่งจำรัส

    (กลุ่มบริหารงบประมาณ/ธุรการ)

   17

           นางสาววิราอร อัมพะวัต

     (กลุ่มบริหารงบประมาณ/ธุรการ)

   18

          นางสาวจิระภา แสวงนอก

      (กลุ่มบริหารงบประมาณ/ธุรการ)

   19

               นางข้องนาง ขุนศรี

      (กลุ่มบริหารงบประมาณ/ธุรการ)

   20

             นางสาววรรณภา ศรีโท

             (กลุ่มบริหารวิชาการ)

   21

                  นายสรรพบุณย์ สิงหทัต

             (กลุ่มบริหารวิชาการ)

   22

               นายติสรณ์ จันทรเดช

          (กลุ่มบริหารวิชาการ)

   23

          นางสาวสุพรรณิการ์ ทองดี

          (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

   24

               นายสุรสิทธิ์ ชายกวด

    (กลุ่มบริหารทั่วไป/โสตทัศนศึกษา)

   25

       นางสาวธนัญญา วรรัตน์กุล

          (กลุ่มบริหารทั่วไป)

   26

          นางสาวบุปผา แย้มสุวรรณา

            (กลุ่มบริหารทั่วไป)

 

 

   06

               นายปวรุฒม์ ระเบียบ

               (กลุ่มบริหารทั่วไป)

   27

            นางรัชนีพร  ขันท่าจีน

             (เจ้าหน้าที่ทะเบียน)

   28

           นางสาวประภัสสร  สาริยา

           (เจ้าหน้าที่ทะเบียน)

   29

        นางสาวสมกานดา จันทะราคา

           (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

   30

              นางสาวกมลชนก สำอาง

            (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

   31

        นางสาวมนัสพิมล สร้อยทอง

             (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

   08

                       นายเรวุฒิ บังรุ่ง

     (เจ้าหน้าที่ IRC/ IT SUPPORT)

   09

             นางสาวนิติยา  คชลัย

          (เจ้าหน้าที่ IRC/ Wedsite)

   32

        นายธาดา คุณาปราโมทย์

             (เจ้าหน้าที่ SP)

   33

          นางสาวทิพากร ไชยศรีทา

            (เจ้าหน้าที่ SP)

   02

            นางสาวสุภรัตน์ เศรษฐดา

             (เจ้าหน้าที่ ISM)

   01

                  นางสาวอริสา บาศรี

              (เจ้าหน้าที่ ISM)

   04

          นายจตุรงค์ ศิรอนุกุลพงศ์

                            (Coach)

   011

            นางสาวศิิรดา ขันโอฬาร

 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)